Governance Code Cultuur

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.

Met de Governance Code Cultuur laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De statuten van Cultuurhuis Garenspinnerij zijn herzien en aangevuld aan de hand van de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

Raad van Toezicht (RvT)

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid RvT

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. Het minimum aantal leden van de RvT bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvT haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet voor elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en expertise van de RvT.

De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht). Maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden. Toezichthouders en bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De RvT ziet hier op toe. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat per januari 2024 uit de volgende personen:

  • De heer Fraanje / voorzitter
  • De heer Van der Knaap / inkomer voorzitter 
  • Mevrouw Eline Levering / secretaris 
  • Mevrouw Leid Oudemans / lid
  • Mevrouw Saliha Bochhah / lid 
  • De heer De Korte / lid
  • De heer Kartokromo / lid

Frank van der Knaap volgt voorzitter Rien Fraanje op, die in de zomer zijn voorzittershamer neerlegt. De Garenspinnerij is geen onbekend terrein voor Frank, want hij schildert hier al jaren. “Het lijkt mij geweldig leuk om, samen met de andere leden van de RvT, als sparringpartner van de directeur-bestuurder een bijdrage te mogen leveren aan de Garenspinnerij.”

Ton de Korte is een grote fan van de activiteiten van Cultuurhuis Garenspinnerij, vooral de cultuureducatie en de projecten op scholen draagt hij een warm hart toe. “Ik hoop een klankbord bij vraagstukken op HR-terrein te zijn en deel graag mijn ervaring en contacten uit het sociaal domein.”

Endi Kartokromo kwam door zijn vrijwilligersactiviteiten binnen de gemeente Gouda al eerder in aanraking met Cultuurhuis Garenspinnerij. “Mijn ‘Tik tegen je brein’ is blijvende nieuwsgierigheid, op diverse levensvlakken. Met open vizier vragen stellen op weg naar verbinding in menselijke ontmoetingen.” 

Eline Levering (1987) is in juni 2019 als secretaris van de Raad van Toezicht toegetreden. Met haar bureau Kunst in de kijker richt ze zich op de organisatie, marketing en communicatie van kunst- en cultuurprojecten en geeft ze advies en trainingen aan kunstenaars over het professionaliseren van hun beroepspraktijk. Na jarenlang in Leiden gewoond te hebben is ze nu neergestreken in Gouda. Eline studeerde Kunstgeschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Naast het bezoeken van musea en theatervoorstellingen is ze met regelmaat deelnemer van creatieve workshops en cursussen, zoals Familiegeschiedenis schrijven en creatief schrijven en fotografieworkshops.

Leid Oudemans (1961) is in juli 2023 als lid van de Raad van Toezicht toegetreden. Als interimmanager op financieel gebied heeft ze al veel organisaties ondersteund bij het helder krijgen van cijfers en processen. ‘Orde in de chaos scheppen’ loopt als een rode draad door haar leven. Daarnaast gebruikt ze haar kennis en ervaring om ondernemers te coachen. Ze heeft diverse boeken geschreven over Timemanagement. Lang geleden is Leid begonnen als cursist bij zowel de Werkschuit (schilderen) als de Muziekschool (klarinet). Nu speelt Leid met veel plezier basklarinet in verschillende ensembles van het Cultuurhuis.

Saliha Bochhah (1979) is in september 2022 als lid van de Raad van Toezicht toegetreden. Zij is communicatiewetenschapper en werkt als communicatie-adviseur bij de Rijksoverheid. Eerder werkte zij voor de Rabobank in verschillende HR en Communicatie rollen. Van 2012 tot 2020 was Saliha oprichter en voorzitter van Stichting SaSaFit. Haar doel was migrante vrouwen en kwetsbare doelgroepen fysiek en mentaal te bewegen op sociaal en cultureel vlak. En als initiatiefnemer van het Kaas&Couscous Festival is zij een actieve bruggenbouwer en verbinder in Gouda. In haar vrije tijd schildert en transformeert Saliha het liefst vervallen meubeltjes tot mooie pareltjes. Zij heeft een fascinatie voor folkloristische kunst en cultuur uit verschillende gemeenschappen. De culturele rijkheid en verscheidenheid van mensen via kunst en cultuur ziet Saliha als haar missie voor een mooiere samenleving. Saliha woont met haar man en drie zoons in Gouda.

Culturele ANBI

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Cultuurhuis Garenspinnerij en wordt ingezet om een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Cultuurhuis Garenspinnerij opereerde eerder onder de naam Kunstpuntgouda en is de samenvoeging van De Werkschuit Gouda en de Muziekschool Gouda.

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio.

Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruikmaken van ons ruime aanbod. Daarnaast bieden we een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. We bereiken daarmee 97 scholen uit de regio, waaronder alle scholen in Gouda. Wij ontwikkelen ons tot een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid de uitgangspunten zijn van onze activiteiten op het brede gebied van cultuur, erfgoed en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:
1. Cultuureducatie
2. Cursussen
3. Amateurkunst
4. Ontmoeting, met als speciaal speerpunt het sociaal domein

Bekijk het standaardformulier ANBI  met de gegevens van Cultuurhuis Garenspinnerij en download het beleidsplan van Cultuurhuis Garenspinnerij.