Governance Code Cultuur

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Met de Governance Code Cultuur laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De statuten van Cultuurhuis Garenspinnerij zijn herzien en aangevuld aan de hand van de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

Raad van Toezicht

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid RvT

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. Het minimum aantal leden van de RvT bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvT haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet voor elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en expertise van de RvT. De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht). Maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden. Toezichthouders en bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De RvT ziet hier op toe. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat per januari 2021 uit de volgende personen:

De heer Rien Fraanje / voorzitter / aftredend per juli 2022 / herbenoembaar

Mevrouw Eline Levering / secretaris / aftredend per juli 2024 / herbenoembaar

De heer Marien Brand / audit cie / aftredend per februari 2022 / herbenoembaar

Mevrouw Margreet Bos / lid / aftredend per juni 2022 / herbenoembaar

Mevrouw Leid Oudemans / audit-cie / aftredend per januari 2025 / herbenoembaar

Rien Fraanje (1973) is sinds augustus voorzitter van de Raad van Toezicht van het Cultuurhuis Garenspinnerij. In het dagelijks leven is hij secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij onder meer als journalist en consultant bij Berenschot. Rien houdt van moderne kunst en housemuziek en is fan van Bløf en het Nederlands Danstheater. Als kind volgde hij zes jaar pianoles, maar hij vindt dat hij te weinig talent heeft om nog achter de piano te gaan zitten. Rien studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij woont met zijn vrouw, dochter en zoon in Gouda. 

Leid Oudemans (1961) is in juli 2021 als lid van de Raad van Toezicht toegetreden en heeft daarnaast zitting in de audit commissie. Als interimmanager op financieel gebied heeft ze al veel organisaties ondersteund bij het helder krijgen van cijfers en processen. ‘Orde in de chaos scheppen’ loopt als een rode draad door haar leven. Daarnaast gebruikt ze haar kennis & ervaring om ondernemers te coachen. Ze heeft diverse boeken geschreven over Timemanagement. Lang geleden begonnen als cursist bij zowel de Werkschuit (schilderen) als de Muziekschool (klarinet), speelt Leid nu bij het Cultuurhuis met veel plezier basklarinet in verschillende ensembles. 

Eline Levering (1987) is in juni 2019 als secretaris van de Raad van Toezicht toegetreden. Met haar bureau Kunst in de kijker richt ze zich op de organisatie, marketing en communicatie van kunst- en cultuurprojecten en geeft ze advies en trainingen aan kunstenaars over het professionaliseren van hun beroepspraktijk. Na jarenlang in Leiden gewoond te hebben is ze nu neergestreken in Gouda. Eline studeerde Kunstgeschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Naast het bezoeken van musea en theatervoorstellingen is ze met regelmaat deelnemer van creatieve workshops en cursussen, zoals Familiegeschiedenis schrijven en creatief schrijven en fotografieworkshops.

Marien Brand (1977) is sinds begin 2018 lid van de Raad van Toezicht. Als creatief consultant is Marien werkzaam voor bewuste bedrijven, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Eerder werkte hij bij verschillende creatieve bureaus onder andere als partner/ creatief directeur. Marien is bestuurslid van de VromanFoundation waarmee hij het werk van Leo Vroman en zijn vrouw Tineke levend wil houden. Mede door projecten van Boven de 7e verdieping heeft hij een bijdrage geleverd aan het verbreden van de culturele kaart van Gouda. Als geboren en getogen Gouwenaar is hij blij en fier dat het op vele fronten goed gaat met zijn stad. Vanaf 2019 is hij onderdeel van het kernteam Gouda 750, in opmaat naar de festiviteiten in het 750ste jaar dat Gouda stadsrechten heeft.

Margreet Bos-Steenbergen (1977) is in juni 2018 als lid van de Raad van Toezicht toegetreden en heeft daarnaast zitting in de audit commissie. Zij is advocaat-partner van Bos Van Eck Advocaten Mediators in Gouda. Eerder werkte zij onder andere als advocaat bij een groot Rotterdams advocatenkantoor en als wetenschappelijk docent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is Margreet voorzitter van de GMR van LEV-WN. In haar vrije tijd is Margreet een fanatiek kickbokser. Ook heeft zij jarenlang schilderles gehad. Diverse olieverfschilderijen van haar hand hangen in haar huis. Zij wordt blij van verschillende soorten beeldende kunst en luistert zowel naar moderne als klassieke muziek. Margreet woont met haar man en twee dochters in Ouderkerk aan den IJssel.

Willem van den Broek (1967) is directeur-bestuurder van Cultuurhuis Garenspinnerij. Eerder werkte hij als directeur bij Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Willem behaalde zijn eerste graads bevoegdheid beeldende kunst en kunstgeschiedenis aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en studeerde tevens af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht af in Kunst- & Mediamanagement. Na ca 12 jaar als fulltime kunstenaar gewerkt te hebben is hij vanaf 2002 werkzaam als directeur. Hij is bestuurslid van de Stichting Brede School en lid van het Genootschap Graaf Floris de Vijfde. Willem is een groot liefhebber van (kunst-)reizen. Vanaf zijn twaalfde is hij fanatiek beoefenaar van oosterse zelfverdediging. Willem woont met zijn vrouw in Alphen aan den Rijn, samen hebben ze drie zoons en een dochter. 

 

Culturele ANBI

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Cultuurhuis Garenspinnerij en wordt ingezet om een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Cultuurhuis Garenspinnerij opereerde eerder onder de naam Kunstpuntgouda en is de samenvoeging van De Werkschuit Gouda en de Muziekschool Gouda.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 003339336 (onder de naam Stichting Kunstpuntgouda).

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio.

Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. We bereiken daarmee 97 scholen uit de regio, waaronder alle scholen in Gouda. Wij ontwikkelen ons tot een broedplaats waar co-creatie, vraag-gestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur, erfgoed en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:
1. Cultuureducatie
2. Cursussen
3. Amateurkunst
4. Ontmoeting, met als speciaal speerpunt het sociaal domein

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een Raad van Toezicht. De RvT is onbezoldigd. Voor de salariëring van  het personeel wordt de cao-kunsteducatie gevolgd. Voor de salariëring van de directeur-bestuurder wordt de beloningsrichtlijn kunsteducatie gevolgd.

 

Beleidsplan

Kijk het beleidsplan van Cultuurhuis Garenspinnerij in.