Governance Code Cultuur

Cultuurhuis Garenspinnerij hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Met de Governance Code Cultuur laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De statuten van Cultuurhuis Garenspinnerij zijn herzien en aangevuld aan de hand van de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je hierover meer informatie.

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid RvT

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. Het minimum aantal leden van de RvT bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvT haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet voor elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en expertise van de RvT. De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht). Maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden. Toezichthouders en bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De RvT ziet hier op toe.

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle

Culturele ANBI

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Cultuurhuis Garenspinnerij en wordt ingezet om een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Cultuurhuis Garenspinnerij opereerde eerder onder de naam Kunstpuntgouda en is de samenvoeging van De Werkschuit Gouda en de Muziekschool Gouda.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 003339336 (onder de naam Stichting Kunstpuntgouda).

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio.

Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. We bereiken daarmee 97 scholen uit de regio, waaronder alle scholen in Gouda. Wij ontwikkelen ons tot een broedplaats waar co-creatie, vraag-gestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur, erfgoed en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:
1 - cultuureducatie; 
2 - cursussen; 
3 - amateurkunst; 
4 - ontmoeting, met als speciaal speerpunt het sociaal domein

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een Raad van Toezicht. Rien Fraanje is voorzitter. Theo Vermeij is vice-voorzitter en tevens lid van de auditcommissie, Ben Sinnige is secretaris, Margreet Bos is lid, Marien Brand is lid en tevens lid van de auditcommissie. De RvT is onbezoldigd. Voor de salariëring van de directie en het personeel wordt de cao-kunsteducatie gevolgd.

Jaarverslagen

Kijk de jaarverslagen van Cultuurhuis Garenspinnerij in.

Beleidsplannen

Kijk de beleidsplannen van Cultuurhuis Garenspinnerij in.