Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag 2018

Samenvatting: 

Culturele basisvoorziening Gouda

De Garenspinnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de Bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouwenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:

1- cultuureducatie;

2- cursussen;

3- amateurkunst;

4- ontmoeting inclusief sociaal domein

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid Raad van Toezicht

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat per 14 februari 2018 uit de volgende personen, te weten:

Naam:                                         rol:                             Aftredend per:         Herbenoembaar/aftredend:

De heer Rien Fraanje               voorzitter                  juni 2022                   herbenoembaar
Mevrouw Eline Levering         secretaris                  juni 2022                   herbenoembaar
De heer Theo Vermeij             audit cie                    feb 2021                    aftredend
De heer Marien Brand             audit cie                    feb 2022                    herbenoembaar
Mevrouw Margreet Bos          lid                               jun 2022                    herbenoembaar 

Culturele ANBI

Cultuurhuis Garenspinnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

De Raad van Toezicht 

Met ingang van april 2018 is het bestuur over gegaan naar een Raad van Toezicht. De directeur heeft nu de functie van directeur-bestuurder. Het bestuur vergaderde in 2018 2 keer. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 zes keer. Speciale aandacht was er voor de nieuwe rol van de leden van de Raad van Toezicht en de Cultural Governance Code. In 2018 was er speciale aandacht voor het uitvoeren en afronden van de speerpunten uit het bedrijfsplan. Periodiek werd de RvT door de directeur-bestuurder meegenomen in de voortgang van het Jaarplan 2018. Verder zijn aan de orde geweest: personeelsbeleid, huisvesting, beheerconstructie, financiële positieen meerjarenbeleid inclusief het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan 2019-2022.

Resultaat 2018

Cultuurhuis Garenspinnerij sluit 2018 af met een positief exploitatiesaldo van € 47.166.

Het is gelukt het eigen vermogen Cultuurhuis Garenspinnerij optimaal aan te vullen om zo cultureel te kunnen ondernemen in de komende jaren en zo de ambities uit het oorspronkelijke bedrijfsplan te realiseren en actueel in te springen op nieuwe initiatieven en vragen uit de markt. Op deze manier kunnen de medewerkers en docenten een stabiel werkgeverschap bieden en uitbouwen naar de toekomst. 

De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2018 waren:

1. Cultuurhuis Garenspinnerij bracht in 2018 61.881 mensen in aanraking met kunst en cultuur. Dit was een stijging van 55,3% ten opzichte van het vorige jaar. 

2. In de afgelopen twee jaar heeft Cultuurhuis Garenspinnerij enorme stappen gezet en nieuwe ambities kunnen realiseren die op genomen waren in het Bedrijfsplan uit 2016. Binnen de organisatie was er in de afgelopen jaren veel druk om deze ambities te kunnen bereiken. De focus was de afgelopen jaren vooral intern gericht, gericht op de bezuiniging en het realiseren van een passende begroting met een beperkter budget. Vanaf 2019 zal deel twee van de ambitie gerealiseerd gaan worden; het Cultuurhuis Garenspinnerij wordt verder uitgebouwd tot een bruisend cultuurhuis, met een grotere aanwezigheid in de Goudse samenleving. Voor dit deel van de ambitie is er een groter budget nodig en daarom hebben we besloten € 90.000 van de ontvangen subsidie in 2018 te reserveren voor de jaren 2019-2022. Dit zal ingezet worden om deze ambities te bereiken. 

3. De rol die Cultuurhuis Garenspinnerij invult in het primair en voortgezet onderwijs is niet meer weg te denken. Alle scholen kunnen gebruik maken van het aanbod en we zien een toenemende vraag naar kunstzinnige projecten en workshops. Op deze manier kan Cultuurhuis Garenspinnerij steeds beter invulling geven aan haar rol van spin in het web van cultuureducatie in Gouda. In 2018 bereikte Cultuurhuis Garenspinnerij 15.592 kinderen en jongeren met cultuureducatie workshops op locatie in de scholen of in de Garenspinnerij, onder schooltijd (Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs). In het kader van 750 jaar Gouda werd het kindereducatiefestival Superschurken en Tijdridders georganiseerd voor 1.100 kinderen. 

Cultuurhuis Garenspinnerij is coördinator Midden-Holland voor Cultuureducatie met Kwaliteit en biedt in de gemeente Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk deskundigheidsbegeleiding aan in het primair onderwijs.

4. Door een samenwerking met Quadrant Kinderdagopvang (BSO) hebben wij in 2018 1.820 extra leerlingen een cursus kunnen aanbieden. Tevens wisten we ons cursistenbereik uit te breiden naar 2.719 leerlingen. Naast de stijging van het reguliere cursistenbereik (2.127 t.o.v. 1.972) zijn er ook workshops is samenwerking met Museum Gouda, de Bibliotheek e.d. uitgevoerd. Hiermee zijn in 2018 592 cursisten bereikt.

5. Voor de tweede maal organiseerde Cultuurhuis Garenspinnerij het jaarlijkse Middeleeuwse Festival Zotte Zaterdag. Het festival is in deze jaren uitgegroeid tot een toonaangevend festival voor Gouwenaren, winkeliers, ondernemers en toeristen.Ruim 350 mensen brengen we op de been om een professioneel programma te bieden. Er zijn 50 organisaties betrokken bij het festival en er zijn 45 – onmisbare - vrijwilligers om het geheel te doen slagen. In oktober 2018 trok Zotte Zaterdag 15.000 bezoekers en zal in 2019 een ‘sterevenement’ worden met de toezegging van een structurele subsidie.

6. Steeds meer instellingen en maatschappelijke organisaties weten Cultuurhuis Garenspinnerij te vinden voor samenwerkingsprojecten. Doelgroepen met een multi-culturele achtergrond, statushouders en mensen met een beperking hebben onze aandacht en we denken met hen mee in het realiseren van activiteiten en voorstellingen. Waar mogelijk bieden wij onze faciliteiten aan voor een gereduceerd tarief.
In het kader van het sociaal domein bieden we o.a. gratis lessen ‘Zing Nederlands met me’ aan voor statushouders en hebben we speciale workshops en lezingen gegeven aan ouderen in verzorgingstehuizen. Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking hebben we een festival mogelijk gemaakt. 
In Korte Akkeren werken we o.a. samen met de Marokkaanse Gouwenaars op het culturele festival Koningsdag, een festival met kunst, straattheater, muziek en Marokkaanse hapjes en ca 5.000 bezoekers. Mouna Laroussi trad op met haar cabaretshow ‘Schijtziek’ in de Garenspinnerij, een voorstelling over de (voor-)oordelen over en van Marokkanen. Een ruim deel van het publiek had een migratieachtergrond.

7. Cultuurhuis Garenspinnerij is vrijwel het gehele jaar actief met cursussen, lessen, excursies, kunstreizen, tentoonstellingen, lezingen, symposia, voorstellingen en optredens. Ook in de zomermaanden is er een aanbod van korte workshops via de ZomerAcademie.

8. Door sterk te communiceren heeft de organisatie een veel ruimere bekendheid onder de Gouwenaren weten te realiseren. Cultuurhuis Garenspinnerij is niet meer weg te denken in Gouda en is zichtbaar op social media, in de kranten, met maandboekjes in de stad, en een huis-aan-huis-krant in de zomer. 

9. Cultuurhuis Garenspinnerij heeft zich het afgelopen jaar al bewezen als belangrijke culturele ontmoetingsplaats in Gouda. Daarnaast zijn we zichtbaar in de stad op vrijwel elk evenement als participant (Cheese Sensation, Sinterklaas, Gouda bij Kaarslicht, 4/5 mei viering, Open Monumentendag., Koningsdag enz.). Mede hierdoor heeft Cultuurhuis Garenspinnerij in 2018 veel meer cursisten mogen verwelkomen. 

10. De amateurkunstmakelaar heeft een belangrijke rol om de amateurkunst te stimuleren en te ondersteunen. In 2018 organiseerde hij naast Zotte Zaterdag onder andere ‘Muziek Maak Je Samen’ een samenwerkingsverband tussen de Goudse harmonieverenigingen De Pionier, Caecilia en Cultuurhuis Garenspinnerij. Ook de Brede School is hierin een belangrijke partner. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 maken tien weken lang kennis met het bespelen van een instrument in een groep.  De amateurkunstmakelaar is een belangrijke ‘spin in het web’ voor kennis en verbinding binnen het amateurkunstveld. 
In 2018 heeft Cultuurhuis Garenspinnerij wederom laten zien dat zij in staat is om op een ondernemende manier een culturele organisatie uit te bouwen die niet meer weg te denken is in Gouda. Cultuurhuis Garenspinnerij heeft door het nieuwe beleid op alle fronten meer mensen bereikt (in totaal een stijging van 55,3%!).

Zo is Cultuurhuis Garenspinnerij een van de pijlers onder het Goudse cultuurbeleid en maakt Cultuurhuis Garenspinnerij Gouda tot een stad waar je graag verblijft, werkt en woont.

W. J. van den Broek 

Directeur-bestuurder

Gouda, april 2019

Jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag 2017 
Download hier de controleverklaring 2017

Jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2016