Algemene Voorwaarden

01. Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs. Een jaarcursus bestaat voor de afdeling muziek uit 36 lessen. Voor de overige afdelingen bestaat een jaarcursus uit 24 of 30 lessen. Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk.

02. Een Inschrijving geldt altijd voor de gehele cursusduur in het betreffende schooljaar en dient te geschieden vóór aanvang van de cursus. Instromen tijdens het cursusjaar is mogelijk.

03. Aanmelden kan via de website: www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl. U kunt ook bij de administratie het inschrijfformulier invullen. Ook kunt u de gevraagde gegevens per e-mail aanleveren of het inschrijfformulier op de website gebruiken. Voor alle cursussen is uw aanmelding definitief op het moment dat het inschrijfformulier door ons ontvangen is. Voor de afdeling muziek is uw aanmelding definitief op het moment dat u geplaatst bent. Bij het aanmelden van personen jonger dan 18 jaar is de ondertekening door ouder of voogd vereist.

04. Cultuurhuis Garenspinnerij stuurt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, behalve indien u zich heeft aangemeld via de website. In dat geval heeft u de ontvangstbevestiging via de mail ontvangen. Indien een cursus is volgeboekt of de door u gevraagde cursus niet beschikbaar is, dan nemen wij direct contact met u op.

05. Voor alle cursussen en lessen geldt, dat zij alleen doorgang vinden indien voor de cursus voldoende belangstelling bestaat, zulks ter beoordeling van de directie van Cultuurhuis Garenspinnerij. Bij grote belangstelling proberen we een extra cursus te starten.

06. Voor alle cursussen beeldend, dans, schrijven, theater krijgt u tenminste een week voor aanvang van de cursus een startbericht toegezonden. Op ons startbericht staat vermeld welke materialen u de eerste les nodig heeft, zodat u deze van huis kunt meebrengen. Bezit u nog geen eigen materialen dan kunt u benodigdheden aanschaffen bij Cultuurhuis Garenspinnerij. Voor de muzieklessen neemt de betreffende docent vooraf contact met u op om lesafspraken te maken.

07. Alle verbintenissen zijn persoonsgebonden en gelden voor de gehele cursusperiode. 

08. Na één cursusjaar kunt u zich uitschrijven voor de jaarcursus. Dat is kosteloos mits u zich voor 1 september schriftelijk of via de email afmeldt. Voor afmeldingen na 1 september geldt een opzegtermijn van 1 maand.

09. Uw inschrijving voor een instrumentale/vocale jaarcursus wordt jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar. U kunt zich na 1 jaar les te hebben gevolgd tussentijds schriftelijk of via email afmelden. In dat geval geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

10. De cursisten voor instrumentale en vocale groepslessen worden door de docent ingedeeld. Afhankelijk van de groepsgrootte krijgen de cursisten minimaal 30 minuten les. Daarnaast kan de cursist kiezen voor individuele lessen van 20, 25 en 30 minuten. Bij de indeling van het lesrooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werktijden, de schooltijden, de leeftijd en de voorkeur van de cursist.

11. Docenten hebben vaak een parttime aanstelling bij het Cultuurhuis en zijn daarnaast ook uitvoerend actief. Dat laatste acht Cultuurhuis Garenspinnerij ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van haar docenten. De werkzaamheden als uitvoerend artiest/kunstenaar kunnen ertoe leiden dat i.v.m. repetities, openingen en/of concerten van de docent lessen verzet moeten worden.

12. Indien een cursist verhinderd is een les bij te wonen, dient de administratie van het Cultuurhuis zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht.

13. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zorgt Cultuurhuis Garenspinnerij voor vervanging of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

14. Een cursist dient tenminste 5 minuten vóór de aanvang van de les aanwezig te zijn.

15. De vorderingen van de cursisten afdeling muziek kunnen indien gewenst door middel van graadexamens getoetst worden.

16. Indien door welke omstandigheden dan ook, het cursusgeld van het lopende cursusjaar nog niet volledig is voldaan, wordt men niet toegelaten tot het nieuwe cursusjaar.

17. Het huren van muziekinstrumenten voor de periode van maximaal 1 jaar, is gekoppeld aan het volgen van de lessen. Bij het beëindigen van de lessen behoudt Cultuurhuis Garenspinnerij zich het recht voor onmiddellijke inlevering van het gehuurde instrument te eisen.

18. Cultuurhuis Garenspinnerij stelt zich niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van cursisten en/of bezoekers. Gebruik van materialen en apparatuur geschiedt op eigen risico.

19. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

20. Betaling: er zijn bij Cultuurhuis Garenspinnerij drie betalingsmogelijkheden:
- Betaling ineens, binnen 14 dagen na factuurdatum;
- Betaling via automatische incasso in één termijn;
- Betaling via automatische incasso in termijnen (maximaal acht termijnen voor jaarcursussen) en afwijkend bij korter durende cursussen.
De termijnen vervallen rond de 28e van de betreffende maand.

21. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde wordt een bedrag van € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaalde aanmaning wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven. Ook kan de toegang tot de les geweigerd worden.

22. Voor muzieklessen geldt dat wanneer meerdere leerlingen uit één gezin muziekonderwijs bij Cultuurhuis Garenspinnerij volgen, er een korting op de lesgelden wordt toegepast. Voor de tweede cursus 10%, voor de derde cursus 20% voor elke volgende cursus 30%. De volgorde van de korting wordt bepaald door de hoogte van het lesgeld, te beginnen bij het hoogste bedrag. De gezinsreductie is niet van toepassing op alle korte cursussen, deelname aan bands, ensembles, koren en orkesten, en voor HaFaBra leerlingen. Bovenstaande geldt ook als één persoon meerdere cursussen volgt.

23. Voor beeldende cursussen van 24 en 30 weken die gesplitst zijn in 2x 12 weken of 2x 15 weken geldt een kortingsregeling als de cursist zich in dat cursusjaar ook voor de tweede helft van dezelfde cursus inschrijft. Door deze korting betaalt de cursist het bedrag dat voor een jaarcursus in rekening zou worden gebracht.

24. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder zijn alle cursusgelden inclusief 21% BTW. Alle huurprijzen zijn inclusief 21% BTW.

25. De cursusprijzen beeldend voor volwassenen zijn exclusief cursusmaterialen zoals verf, papier en klei. Bij kindercursussen is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

26. Voor een proefles geldt: deze wordt in rekening gebracht bij het cursusgeld zodra men zich inschrijft. Indien men zich niet inschrijft is de les gratis.

27. Als je in het bezit bent van een Rotterdampas kun je korting krijgen op een cursus bij Cultuurhuis Garenspinnerij. Informeer bij de administratie naar de mogelijkheden: info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl. Meer weten over deze pas? Informeer bij de Gemeente Gouda

28. De administratie is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer (0182) 52 72 38.

29. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen per omgaande schriftelijk aan de administratie van Cultuurhuis Garenspinnerij te worden gemeld: info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl 

30. De Algemene Voorwaarden van Cultuurhuis Garenspinnerij liggen ook ter inzage op de administratie van Cultuurhuis Garenspinnerij.

31. Voor gekochte kaarten via het online ticketsysteem geldt geen restitutie bij verhindering van de aankopende partij. Indien de Garenspinnerij de activiteit annuleert wordt het aankoopbedrag teruggestort.

32. Cultuurhuis Garenspinnerij volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. Dit is vastgeleged in ons Privacy Statement.

33. Met ingang van het nieuwe cursusjaar kan het reglement worden aangepast.

Dit reglement, d.d. 16 juli 2019, vervangt alle reglementen van voorgaande jaren en geldt voor alle volgende cursusjaren tenzij deze voorwaarden worden herzien.