Algemene Voorwaarden

01. Het administratieve cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs. Een jaarcursus bestaat voor de afdeling muziek uit 36 lessen. Voor de overige afdelingen bestaat een jaarcursus uit 24 of 30 lessen. Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk.

02. Een inschrijving geldt altijd voor de gehele cursusduur in het betreffende schooljaar en dient te geschieden vóór aanvang van de cursus. Instromen tijdens het cursusjaar is mogelijk.

03. Aanmelden kan via de website: www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl. U kunt ook bij de administratie het inschrijfformulier invullen. Tevens kunt u de gevraagde gegevens per e-mail aanleveren of het inschrijfformulier op de website gebruiken. Voor alle cursussen is uw aanmelding definitief op het moment dat het inschrijfformulier door ons ontvangen is. Voor de afdeling muziek is uw aanmelding definitief op het moment dat u geplaatst bent. Bij het aanmelden van personen jonger dan 18 jaar is de ondertekening door ouder of voogd vereist.

04. Cultuurhuis Garenspinnerij stuurt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, behalve indien u zich heeft aangemeld via de website. In dat geval heeft u de ontvangstbevestiging via de mail ontvangen. Indien een cursus is volgeboekt of de door u gevraagde cursus niet beschikbaar is, dan nemen wij direct contact met u op.

05. Voor alle cursussen en lessen geldt, dat zij alleen doorgang vinden indien voor de cursus voldoende belangstelling bestaat, zulks ter beoordeling van de directie van Cultuurhuis Garenspinnerij. Bij grote belangstelling proberen we een extra cursus te starten.

06. Voor alle cursussen beeldend, dans, schrijven, theater krijgt u tenminste een week voor aanvang van de cursus een startbericht toegezonden. Op ons startbericht staat vermeld welke materialen u de eerste les nodig heeft, zodat u deze van huis kunt meebrengen. Bezit u nog geen eigen materialen dan kunt u benodigdheden aanschaffen bij Cultuurhuis Garenspinnerij. Voor de muzieklessen neemt de betreffende docent vooraf contact met u op om lesafspraken te maken.

07. Alle verbintenissen zijn persoonsgebonden en gelden voor de gehele cursusperiode. 

08. Na één cursusjaar kunt u zich uitschrijven voor de jaarcursus. Dat is kosteloos mits u zich voor 1 september bij de cursistenadministratie schriftelijk of via de email afmeldt. Voor afmeldingen na 1 september geldt een opzegtermijn van 1 maand.

09. Uw inschrijving voor een instrumentale/vocale jaarcursus wordt jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar. U kunt zich na 1 jaar les te hebben gevolgd tussentijds schriftelijk of via email afmelden. In dat geval geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

10. De cursisten voor instrumentale en vocale groepslessen worden door de docent ingedeeld. Afhankelijk van de groepsgrootte krijgen de cursisten minimaal 30 minuten les. Daarnaast kan de cursist kiezen voor individuele lessen van 20, 25 en 30 minuten. Bij de indeling van het lesrooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werktijden, de schooltijden, de leeftijd en de voorkeur van de cursist.

11. Docenten hebben vaak een parttime aanstelling bij het Cultuurhuis en zijn daarnaast ook uitvoerend actief. Dat laatste acht Cultuurhuis Garenspinnerij ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van haar docenten. De werkzaamheden als uitvoerend artiest/kunstenaar kunnen ertoe leiden dat i.v.m. repetities, openingen en/of concerten van de docent lessen verzet moeten worden.

12. Indien een cursist verhinderd is een les bij te wonen, dient de administratie van het Cultuurhuis zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht.

13. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zorgt Cultuurhuis Garenspinnerij voor vervanging of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

14. Een cursist dient tenminste 5 minuten vóór de aanvang van de les aanwezig te zijn.

15. De vorderingen van de cursisten afdeling muziek kunnen indien gewenst door middel van graadexamens getoetst worden.

16. Indien door welke omstandigheden dan ook, het cursusgeld van het lopende cursusjaar nog niet volledig is voldaan, wordt men niet toegelaten tot het nieuwe cursusjaar.

17. Het huren van muziekinstrumenten voor de periode van maximaal 1 jaar, is gekoppeld aan het volgen van de lessen. Bij het beëindigen van de lessen behoudt Cultuurhuis Garenspinnerij zich het recht voor onmiddellijke inlevering van het gehuurde instrument te eisen.

18. Cultuurhuis Garenspinnerij stelt zich niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van cursisten en/of bezoekers. Gebruik van materialen en apparatuur geschiedt op eigen risico.

19. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

20. Betaling: er zijn bij Cultuurhuis Garenspinnerij drie betalingsmogelijkheden:

 • Betaling ineens, binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • Betaling via automatische incasso in één termijn;
 • Betaling via automatische incasso in termijnen (maximaal zes termijnen voor jaarcursussen) en afwijkend bij korter durende cursussen.

De termijnen vervallen rond de 28e van de betreffende maand.

21. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, wordt een bedrag van € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaalde aanmaning wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven. Ook kan de toegang tot de les geweigerd worden.

22. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder zijn alle cursusgelden inclusief 21% BTW. Alle huurprijzen zijn inclusief 21% BTW.

23. De cursusprijzen beeldend voor volwassenen zijn exclusief cursusmaterialen zoals verf, papier en klei. Bij kindercursussen is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

24. Voor een proefles geldt: deze wordt in rekening gebracht bij het cursusgeld zodra men zich inschrijft. Indien men zich niet inschrijft is de les gratis.

25. De administratie is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer (0182) 52 72 38.

26. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen per omgaande schriftelijk aan de administratie van Cultuurhuis Garenspinnerij te worden gemeld: info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl 

27. De Algemene Voorwaarden van Cultuurhuis Garenspinnerij liggen ook ter inzage op de administratie van Cultuurhuis Garenspinnerij.

28. Voor gekochte kaarten via het online ticketsysteem geldt geen restitutie bij verhindering van de aankopende partij. Indien de Garenspinnerij de activiteit annuleert wordt het aankoopbedrag teruggestort.

29. Cultuurhuis Garenspinnerij volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. Dit is vastgelegd in ons Privacy Statement.

30. Korting bij Cultuurhuis Garenspinnerij. In sommige gevallen is het mogelijk om korting te krijgen op onze cursussen.Lees hieronder wanneer je hiervoor in aanmerking komt:

Korting* jaarcursussen Muziek en Beeldend

We bieden 2 soorten korting aan:

Gezinskorting*: Wanneer meerdere leerlingen uit 1 gezin muziek- of beeldend onderwijs volgen.

 • De 1e leerling (de duurste lesvorm) betaalt 100%
 • De 2e leerling (1 na duurste lesvorm) betaalt 90%
 • De 3e leerling (2 na duurste lesvorm) betaalt 80%
 • Alle volgende leerlingen (de goedkoopste lesvormen) betalen 70%.

Combinatiekorting*: Wanneer 1 leerling meerdere muziek- of beeldende cursussen volgt.

 • Het lesgeld voor de 1e cursus (de duurste) is 100% van het totaalbedrag
 • Het lesgeld voor de 2e cursus (1 na duurste) is 90% van het totaalbedrag
 • Het lesgeld voor de 3e cursus (2 na duurste) is 80% van het totaalbedrag
 • Het lesgeld voor alle volgende lessen (de goedkoopste lesvormen) is 70% van het totaalbedrag

*De reductie is niet van toepassing op korte cursussen (10 weken of korter), deelname aan bands, ensembles, koren en orkesten, en voor HaFaBra ll. De reductie is wel van toepassing op kindercursussen van 15 weken). Wanneer cursisten gedurende het cursusjaar instromen is voor dat cursusjaar geen gezinskorting mogelijk. 

Korting bij verlenging beeldende cursussen Voor beeldende cursussen van 24 en 30 weken die gesplitst zijn in 2x 12 weken of 2x 15 weken geldt een kortingsregeling als je jezelf in dat cursusjaar ook voor de tweede helft van dezelfde cursus inschrijft. Door deze korting betaal je het bedrag dat voor een jaarcursus in rekening zou worden gebracht.

Rotterdampas Als je in het bezit bent van een Rotterdampas "kindpakket" (voorheen geld terug regeling) kun je korting krijgen op een cursus bij Cultuurhuis Garenspinnerij. Informeer bij de administratie naar de mogelijkheden:  info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl. Wil je meer weten over deze pas? Informeer bij de Gemeente Gouda

Dit reglement, d.d. 23-11-2021, vervangt alle reglementen van voorgaande jaren en geldt voor alle volgende cursusjaren tenzij deze voorwaarden worden herzien.